Beidh Údarás na Gaeltachta ag fógairt dhá sprioc-ghlaoch i leith Léirithe Suime ón 03.04.2017 go dtí 19.05.2017 faoi na téamaí seo a leanas:

Téama 1:                                   Cuimsiú Sóisialta

Fothéama:                                Seirbhísí Bunúsachadírithe ar Phobal Imeallacha

Buiséad Iomlán:                     €40,000

Téama 2:                                  Forbairt Eacnamaíochta, Forbairt Fiontair agus Cruthú Fostaíochta

Fothéama:                                Turasóireacht Tuaithe

Buiséad Iomlán:                    €20,000

Is é cuspóir na sprioc-ghlaoigh do Léirithe Suime ná a chinntiú go bhfuil maoiniú LEADER dírithe ar an luach is fearr a bhaint amach, bunaithe ar mheasúnú comparáideach, comhdheiseanna a thabhairt do gach iarratasóir agus a chinntiú go bhfuil maoiniú ar fáil do thréimhse iomlán an Chláir.

Cineál Togra Cineál Iarrthóir Uasmhéid Deontas Ráta
Infheistíocht & tacaíochtaí eile (caipitil, fearas, margaíocht, beochan) Príobháideach 50%
Pobail 75%
Pobal faoi Sheirbhísí Bunúsacha dírithe ar phobail atá scoite amach 90%
Anailís & Forbairt Príobháideach 75%
Pobail 90%
Traenáil Duine Aonarach, Gnó nó Pobail 100%
Tionscnaimh oiliúna speisialaithe, agus /nó ar fud an chontae 100%

Tuilleadh eolais: www.udaras.ie

Ríomhphost: leadermuscrai@udaras.ie

Fón: 066-9150100

************************

Údarás na Gaeltachta will be announcing two targeted calls for Expressions of Interest (EOI) from the 03.04.2017 until the 19.05.2017 under the following themes.

Theme 1:                             Social Inclusion

Sub Theme:                        Provision of Basic Services Targeted at Hard to Reach Communities

Total Budget:                     €40,000

Theme 2:                            Economic, Enterprise Development and Job Creation.

Sub Theme:                       Rural Tourism

Total Budget:                    €20,000

Project Type Applicant Type Rate of Aid
Investment & other supports (capital, equipment, marketing, animation) Private 50%
Community 75%
Community under Basic

Services targeted at hard to

reach areas

90%
Analysis & Development Private 75%
Community 90%
Training Private individual, business or community 100%
Specialised and/or countywide training initiatives  100%

More information: www.udaras.ie

Email: leadermuscrai@udaras.ie

Phone: 066-9150100

Foirm um Léiriú Suime ( LEADER) – Gaeilge

Suíomh idirlín LEADER (Gaeilge)

Expression of Interest – English

LEADER Calls and Guidelines (English)